Oświadczenie MoneyOak o ochronie prywatności

Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” opisuje, w jaki sposób MONEYOAK SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Puławskiej nr 14, lok. 505 w Warszawie (02-512), NIP 521-393-96-72 (dalej „MoneyOak”) przetwarza Twoje dane osobowe.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

MoneyOak podejmuje starania, by przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

(a) Zarządzanie relacjami z klientami

W ramach naszych relacji z klientami przetwarzamy następujące dane osobowe klientów i/lub ich pracowników:

 • Dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
 • Dane finansowe (szczegóły dotyczące płatności)
 • Cechy osobowe

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest konieczność zawierania umów. Podanie danych osobowych jest niezbędne do ich realizacji.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być uzupełniane informacjami pochodzącymi z ogólnodostępnych źródeł (np. sieci społecznościowe typu LinkedIn).

O ile nie obowiązuje przewidziany prawem okres przechowywania danych, dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od terminu zakończenia stosunku umownego.


(b) Zarządzanie relacjami z dostawcami

W ramach zarządzania relacjami z dostawcami przetwarzamy następujące dane osobowe dostawców i/lub ich pracowników:

 • Dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
 • Dane finansowe (szczegóły dotyczące płatności)
 • Cechy osobowe (język i płeć)
 • Dane związane z wykonywanym zawodem

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest konieczność zawierania umów. Podanie danych osobowych jest niezbędne do ich realizacji.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być uzupełniane informacjami pochodzącymi z ogólnodostępnych źródeł (np. sieci społecznościowe typu LinkedIn) lub od Twojego pracodawcy.

O ile nie obowiązuje przewidziany prawem okres przechowywania danych, dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od terminu zakończenia stosunku umownego.


(c) Marketing bezpośredni

W związku z działaniami dotyczącymi marketingu bezpośredniego MoneyOak przetwarza następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu)
 • Cechy osobowe
 • Pasje i zainteresowania
 • Nawyki konsumpcyjne

Jeśli jesteś klientem MoneyOak, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (w tym swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i marketing bezpośredni). Jeśli nie jesteś klientem MoneyOak, podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja zgoda.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być uzupełniane informacjami pochodzącymi z ogólnodostępnych źródeł (np. sieci społecznościowe typu LinkedIn).

O ile nie obowiązuje przewidziany prawem okres przechowywania danych, Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres trzech lat licząc od Twojego ostatniego, świadomego kontaktu z MoneyOak.


(d) Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych (w tym obowiązków podatkowych i księgowych)

W celu wypełnienia ciążących na nas zobowiązań prawnych (w tym obowiązków podatkowych i księgowych) MoneyOak przetwarza następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
 • Dane finansowe (szczegóły dotyczące płatności)
 • Cechy osobowe
 • Dane związane z wykonywanym zawodem

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Twoje Dane osobowe są przechowywane przez okresy przewidziane przepisami prawa.

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

W pewnych okolicznościach udostępniamy Twoje dane osobowe ograniczonej liczbie osób trzecich:

 • Właściwe organy krajowe i europejskie
 • Profesjonalni doradcy i prawnicy MoneyOak
 • Banki i dostawcy usług płatniczych
 • Usługodawcy MoneyOak
 • Inne podmioty z Grupy MoneyOak

MoneyOak nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • prawo do domagania się usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 • prawo do przeniesienia danych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zobowiązania umownego.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO); strona internetowa UODO to: https://uodo.gov.pl.

Jeśli rozważasz wniesienie skargi, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z MoneyOak w celu polubownego rozwiązania problemu.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, masz obowiązek przestrzegać postanowień RODO. Innym i prostszym rozwiązaniem jest kontakt z MoneyOak na adres podany poniżej.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości zastrzegamy sobie prawo do zażądania odpowiedniego dowodu na jej potwierdzenie.

Jakie środki bezpieczeństwa wdraża MoneyOak?

Zgodnie z wymogami prawa MoneyOak wdrożyła odpowiedni system ochrony Twoich danych osobowych. Obejmuje on środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą lub ujawnieniem.

Należy jednak mieć na uwadze, że żaden system zabezpieczeń nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych. Ty także masz istotną rolę do odegrania w zakresie bezpieczeństwa własnych danych osobowych. Dbaj o poufność informacji dotyczących swojego konta i ustaw silne hasło zabezpieczające. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Dane do kontaktu

Aby skorzystać ze swoich praw związanych z ochroną danych lub w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres privacy@moneyoak.com

Pod powyższym adresem dostępny jest inspektor ochrony danych MoneyOak.

Aktualizacje

Należy mieć na uwadze, że MoneyOak zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego dokumentu. W takim przypadku zaktualizowana wersja dokumentu zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej, o czym zostaniesz poinformowany.

Ostatnia zmiana niniejszego dokumentu miała miejsce w październiku 2022 r.